Wybierz województwo

 • Dolnośląskie
 • Podkarpackie
 • Kujawsko-pomorskie
 • Podlaskie
 • Łódzkie
 • Pomorskie
 • Lubelskie
 • Śląskie
 • Lubuskie
 • Świętokrzyskie
 • Małopolskie
 • Warmińsko-Mazurskie
 • Mazowieckie
 • Wielkopolskie
 • Opolskie
 • Zachodniopomorskie

Wybierz powiat

 • wybierz województwo

Wybierz gminę

  • wybierz powiat

Ogłoszenia - Kategorie


Reklama


 

Styropian Ocieplenia sklep internetowy cennik
 

Projektowanie ogrodów Warszawa, ogrody warszawa

 

 

Kupuj sprzedaj ogłaszaj

Regulamin - Ogłoszenia lokalne Pasaż handlowy online Kupujesz.pl  oraz tablica ogłoszeń.

 

Regulamin

Regulamin serwisu Kupujesz.pl

 

I. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Skassa.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie Kupujesz.pl

 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Kupujesz.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

II. Definicje użyte w Regulaminie

 

 1. Kupujesz.pl –zwany także Serwisem, internetowy serwis prowadzony przez Operatora umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń

 2. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika Serwisu ogłoszenie dotyczące pracy, oferowanych usług, sprzedaży, zamiany itd. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, usług itd. są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanową oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

 3. Użytkownik- osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu

 4. Regulamin – niniejszy regulamin

 5. Konto – przydzielona przez Operatora Użytkownikowi po zalogowaniu się część serwisu służąca między innymi dodawaniu, edycji i usuwaniu Ogłoszeń, wpłat na koto Operatora, wglądowi, usuwaniu i edycji danych Użytkownika

 6. Towar – rzecz, usługa lub prawo które mogą być przedmiotem Ogłoszenia

 7. Operator – firma Skassa.pl z siedzibą w Lublinie, ul. Poligonowa 98B, 20-817 Lublin

 

III. Ogólne warunki korzystania z Kupujesz.pl

 

 1. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i jest ustalana przez Użytkowania który jest odpowiedzialny za publikowaną treść, w tym zdjęcie (lub zdjęcia) dołączone do Ogłoszenia.

 2. Publikowane Ogłoszenia nie mogą naruszać niniejszego Regulaminu, praw Operatora oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.

 3. Publikacja ogłoszenia na Serwisie jest płatna zgodnie z cennikiem umieszczonym na podstronie Serwisu. Cennik znajduje się TUTAJ.

 4. Opis Towaru publikowanego przez Użytkowników na Serwisie powinien być kompletny i rzetelny, nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Użytkownik powinien ze szczególną starannością umieścić w treści opisu Towaru jego właściwości takie jak: stan, marka, producent, pochodzenie, jakość.

 5. Zabronione jest kopiowanie Ogłoszeń w całości jak i części w tym także zdjęć,przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne w celu publikacji na innych stronach internetowych, prasie itd. Serwis chroniony jest prawem autorskim w całości jak i w części.

 6. Użytkownik zgadzając się na publikację Ogłoszenia na Serwisie wyraża zgodę na nieodpłatną publikację na innych stronach i Serwisach będących własnością Operatora oraz do publikacja Ogłoszenia na Serwisach partnerów Operatora.

 

IV. Ogłoszenia, publikacja i edycja

 

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszenia wymaga

  • - wypełnienia formularza w którym Użytkownik wypełni pola oznaczone jako obowiązkowe

  • - akceptacji niniejszego Regulaminu

  • - zalogowania się lub utworzenia konta

  • - posiadania na Koncie środków umożliwiających publikację Ogłoszenia

  • - aktywacji Ogłoszenia poprzez e-mail wysłany do Użytkownika przez Operatora

 2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta.

 4. Użytkownik ma prawo do przedłużania czasu trwania Ogłoszeń oraz ich wyróżniania. Przedłużanie treści i wyróżnienie Ogłoszenia jest płatne. Wyróżnienie ogłoszenia w czasie trwania jego publikacji automatycznie przedłuża jego czas trwania zgodnie z wcześniejszym wyborem Użytkownika podczas dodawania ogłoszenia.

 5. Treść Ogłoszenia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem zasad ortografii i gramatyki.

 6. W treści Ogłoszenia użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów, linków do stron www oraz nazw komunikatorów internetowych. Powyższe dane mogą być umieszczane tylko w polach formularza Ogłoszenia oraz w Koncie.

 7. Operator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii Ogłoszenia.

 8. Operator może usunąć Ogłoszenie w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.

 9. Operator może usunąć Konto Użytkownika, który narusza zasady niniejszego Regulaminu.

 10. Użytkownik może zamieścić tylko jedno Ogłoszenie dotyczące danego Towaru.

 

V. Reklamacje

 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo w terminie do 14 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia do zgłoszenia reklamacji dotyczącego niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi.

 2. Reklamację należy składać w formie listu poleconego na adres Skassa.pl Robert Skassa, ul. Poligonowa 98B, 20-817 Lublin z dopiskiem „Kupujesz.pl” lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@kupujesz.pl

 3. Treść zgłoszenia reklamacyjnego powinna umożliwiać Operatorowi identyfikację Użytkownika oraz dane umożliwiające przyjęcie reklamacji. Operator w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje się pisemnie w formie listu poleconego lub e-maila do reklamacji złożonej przez Użytkownika.

 

VI. Towary zabronione w Kupujesz.pl

 

W ramach Serwisu niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń których przedmiotem są towary wymienione poniżej:

 1. Materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz części do ich wytworzenia, zapalniki, fajerwerki.

 2. Niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne mogące zagrażać życiu zdrowiu lub środowisku.

 3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści pornograficzne

 4. Organy ludzkie lub zwierzęce

 5. Leki i produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza i inne substancje czynne za wyjątkiem suplementów diety, witamin, odżywek

 6. Materiały które zawierają treści naruszające dobra osób trzecich

 7. Żywe lub martwe okazy zwierząt należące do gatunków zagrożonych

 8. Usługi e-mailingu

 9. Dane osobowe lub listy adresów e-mail

 10. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu bez pojazdów do których je wydano

 11. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje których posiadanie jest niezgodne z prawem

 12. Przedmioty lub treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, orientacji seksualnej i religijnym.

 13. Broń palna wytworzona przed 1885 rokiem

 14. Wiatrówki których energia pocisku przekracza 17J

 15. Kody, hasła, wskazówki lub instrukcje służące do podjęcie działań niezgodnych z prawem.

 16. Wszelkie towary naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne lub własność intelektualną; w szczególności muzyka, filmy, oprogramowanie, tzw. „podróbki” oryginalnych towarów.

 17. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe oferowane w cenie wyższej niż nominalna.

 18. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami

 19. Usługi i przedmioty związane z tzw. piramidami finansowymi.

 20. Oprogramowanie na licencji darmowej lub nie do sprzedaży

 21. Usługi i przedmioty związane z braniem udziału w płatnych konkursach SMS'owych.

 22. Niewypełnione książki serwisowe pojazdów i karty gwarancyjne.

 23. Motoryzacyjne programy serwisowe.

 24. Linki do stron internetowych

 25. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych

 26. Alkohol i papierosy oraz tytoń

 27. Przedmioty którymi obrót wymaga licencji (np. olej napędowy, akcje).

 28. Systemy gier liczbowych

 29. Ofert pracy tzw. „na czarno” oraz ofert pracy w sprzedaży bezpośredniej.

 

VII. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Operator umożliwia Użytkownikowi umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie bez ingerencji w treść Ogłoszenia pod warunkiem że ten nie narusza obowiązującego prawa oraz zasad niniejszego regulaminu.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia bez konieczności powiadamiania Użytkownika w zakresie podłączenia Ogłoszenia pod inną kategorię Serwisu.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, a w szczególności za:

 4. - małe bądź znikome zainteresowanie Ogłoszeniem

 5. - wprowadzenie w błąd Użytkownika

 6. - legalność Towarów

 7. - stan Towarów

 8. - działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji

 9. - realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczącej Towarów

 10. - następstw umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa swoich Ogłoszeń.

 12. Operator z najwyższą starannością dba o stabilne działanie serwisu, nie gwarantuje przy tym, że dostęp do usług Operatora będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że błędy witryny zostaną skorygowane. Mimo, że Operator podejmuje najwyższe starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie może go zagwarantować i nie udziela żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności usług Operatora.

 

VIII. Dane osobowe – polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Skassa.pl Robert Skassa z siedzibą ul. Poligonowa 98B, 20-817 Lublin

 2. Operator oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby przechowywane dane osobowe były bezpieczne.

 3. Operator oświadcza, że dokłada wszelkich starań dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych określonych prze GIDO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

 4. Operator zapewnia Użytkownikowi zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych.

 5. Operator korzysta z danych osobowych Użytkowników aby świadczyć usługi, rozstrzygać spory, pobierać opłaty i rozwiązywać problemy.

 6. Operator zapewnia że nie będzie sprzedawać ani udostępniać firmom, innym użytkownikom ani organizacjom danych osobowych Użytkownika.

 

IX. Cennik i pobieranie opłat

 

 1. Serwis Kupujesz.pl jest serwisem płatnym zgodnie z cennikiem zamieszczonym TUTAJ

 2. Konto Użytkownika umożliwia zarządzanie finansami oraz wpłatę kwot przeznaczonych na umieszczanie, promowanie czy przedłużanie czasu trwania ogłoszenia.

 3. Operator pobiera opłatę za umieszczenie Ogłoszenia zgodnie z Cennikiem z Konta Użytkownika.

 4. Opłaty za umieszczenie Ogłoszenia które Operator usunie z powodu niezgodności z niniejszym regulaminem i/lub prawem nie będą zwracane.

 5. Operator zapewnia wystawianie Użytkownikowi faktury VAT która będzie dostępna w Koncie Użytkownika. Na życzenie Użytkownika, zgłoszone przy pomocy formularza, Operator wysyła fakturę VAT na adres podany przez Użytkownika w Koncie Pocztą lub inna firmą świadczącą usługi kurierskie/pocztowe

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku sporów Operator i Użytkownik zobowiązują się do podjęcia prób rozwiązania konfliktu na drodze rokowań i negocjacji przed wstąpieniem na drogę sądową.

 2. Wszelkie spory których nie udało się rozwiązać na drodze rokowań i negocjacji rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 3. Wobec wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania odpowiednie przepisy prawa.

 4. O zmianie niniejszego regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Stronie serwisu Kupujesz.pl. Zmiany wejdą w życie w czasie nie krótszym jak 14dni od daty ich publikacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonywane na warunkach dotychczasowych.